Tag Archives: obtinerea permisului de conducere

Procedura de examinare privind obtinerea permisului de conducere

Toate informatiile privind procedura de examinare privind obtinerea permisului de conducere si preschimbarea permiselor de conducere se gasesc in documentul atasat. Click aici pentru descarcare.

Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere
(Ordinul MAI nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere)
Art. 6. — (1) La data programarii, respectiv la data sustinerii probelor de examen, candidatii trebuie sa indeplineasca, potrivit legii, conditiile de varsta, sa fie apti din punct de vedere medical, sa faca dovada pregatirii teoretice si practice prin cursuri organizate in conditiile legii si sa nu se afle in una dintre situatiile prevazute la art. 24 alin. (6) din OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.
(2) Dosarul de examinare trebuie sa contina urmatoarele documente:
a) cererea-tip, semnata de candidat;
b) fisa de scolarizare pentru conducerea autovehiculelor, emisa de unitatea autorizata;
c) certificatul de cazier judiciar, in termenul de valabilitate;
d) copia actului de identitate valabil;
e) chitantele de plata a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere;
f1) copia permisului de conducere ori a dovezii inlocuitoare cu drept de circulatie; sau
f2) originalul permisului de conducere si traducerea legalizata a acestuia, in cazul permiselor de conducere obtinute in statele membre ale Uniunii Europene, in statele semnatare ale Conventiei asupra circulatiei rutiere, incheiata la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratificata de Romania prin Decretul nr. 318/1980, sau in statele care au incheiate tratate cu Romania in domeniul de reglementare al prezentului ordin, daca se solicita obtinerea unor noi categorii/subcategorii;
g) documente care sa faca dovada domiciliului sau resedintei in Romania, in cazul strainilor, ori a rezidentei normale sau a faptului ca se afla la studii in Romania pentru o perioada de cel putin 6 luni, in cazul cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European;
h) declaratie notariala din care sa rezulte ca nu mai poseda un alt permis de conducere eliberat de o autoritate straina sau ca dreptul de a conduce nu a fost suspendat ori anulat — numai pentru strainii si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, precum si pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care nu prezinta documentele prevazute la lit. f1) sau f2), dupa caz;
i) acordul scris al parintilor, tutorilor, curatorilor sau al persoanelor in ingrijirea ori supravegherea carora se afla candidatii cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani care solicita obtinerea permisului de conducere pentru subcategoriile A1 si/sau B1;
j) documente care sa faca dovada ca se afla in una dintre situatiile prevazute de art. 116 alin. (1) din OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice — numai pentru persoanele aflate in unul dintre cazurile prevazute la art. 24 alin. (6) din acelasi act normativ.
(3) Situatia medicala a candidatilor al caror aviz medical initial, inscris pe fisa de scolarizare prevazuta la alin. (2) lit. b), a expirat se dovedeste prin prezentarea fisei medicale-tip in original.
(4) In cazul in care se solicita obtinerea mai multor categorii/subcategorii, fiecare dosar intocmit pentru categoria/ subcategoria solicitata suplimentar va contine cate o copie a certificatului de cazier judiciar original prevazut la alin. (2) lit. c).
(5) In cazul strainilor si al cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, certificatul de cazier judiciar prevazut la alin. (2) lit. c) este cel eliberat de Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit legii.
(6) In vederea obtinerii unui nou permis de conducere pentru aceleasi categorii/subcategorii detinute anterior, candidatii aflati in una dintre situatiile prevazute la art. 116 alin. (1) din OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, trebuie sa prezinte pentru programare la examinare documentele prevazute la alin. (2) lit. a)—e), precum si:
a) fisa medicala-tip;
b) copia hotararii judecatoresti de condamnare sau de revocare a pedepsei complementare a interzicerii exercitarii profesiei sau ocupatiei de conducator de vehicule, prevazuta de Codul penal, dupa caz, ramasa definitiva.
(7) Candidatilor prevazuti la alin. (6) li se aplica in mod corespunzator, dupa caz, dispozitiile alin. (2) lit. g) si h) si cele ale alin. (4) si (5).
Art. 7. — (1) Proba teoretica si proba practica se sustin in zile diferite.
(2) Atunci cand se solicita permise de conducere pentru mai multe categorii si/sau subcategorii, probele se pot sustine in zile diferite, pentru fiecare categorie si/sau subcategorie de permis de conducere solicitata, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor alin. (1).

• Persoanele care solicita obtinerea unui nou permis de conducere se vor prezenta cu dosarul complet la sediul serviciului public judetean in vederea obtinerea vizei necesare programarii la examen.
• Dosarul de examinare se depune personal, cu exceptia primului examen, cand poate fi depus de reprezentantii scolilor de soferi la sediile serviciilor teritoriale, cu mentiune ca in aceasta situatie este necesara prezenta candiidatului pentru preluarea imaginii acestuia.

Preschimbarea permiselor de conducere
Conform Legii 203/2012 pentru modificarea si completarea OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu aplicabilitate din data de 19 ianuarie 2013
Articolul24:
5^1 In cazul pierderii, furtului sau al deteriorarii permiselor de conducere ori al schimbarii numelui titularului, autoritatile competente elibereaza, dupa caz, un duplicat a carui valabilitate nu poate depasi valabilitatea administrativa a documentului inlocuit sau alt permis de conducere.

5^2 Eliberarea unui nou permis de conducere cu o noua valabilitate administrativa se realizeaza la expirarea valabilitatii documentului, dupa efectuarea examinarii medicale.

5^3 In cazurile prevazute la alin. (5^1) si (5^2), eliberarea permiselor de conducere respective se realizeaza fara sustinerea unui nou examen, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Documentele pentru eliberarea duplicatului se depun personal de catre detinatorul permisului.
– Documentele necesare eliberarii duplicatului sunt:
a) fisa detinatorului permisului de conducere completata lizibil, cu majuscule sau tehnoredactata, semnata de titular;
b) actul de identitate al titularului, in original si copie;
c) dovada platii taxelor si tarifelor aferente eliberarii permisului de conducere;
d) declaratia pe propria raspundere a titularului din care rezulta, dupa caz, pierderea ori furtul permisului, data sub sanctiunea prevazuta la art.292 Cod penal;
e) permisul de conducere in original, in cazul in care acesta nu a fost pierdut sau furat.
-Valabilitatea duplicatului nu poate depasi data valabilitatii administrative a permisului de conducere pe care il inlocuieste.
– In cazul schimbarii numelui, solicitantul prezinta si documentul care atesta acest lucru, in original si copie.

La expirarea valabilitatii administrative, eliberarea unui nou permis de conducere se efectueaza pe baza urmatoarelor documente:
a) fisa detinatorului permisului de conducere completata lizibil, cu majuscule sau tehnoredactata, semnata de titular;
b) actul de identitate al titularului, in original si copie;
c) dovada platii taxelor si tarifelor aferente eliberarii permisului de conducere;
d) documentul eliberat de unitatea de asistenta medicala autorizata, care atesta grupa/categoria de vehicule pe care solicitantul este apt sa le conduca.
e) permisul de conducere, in original, cu exceptia cazurilor pierderii, furtului ori retinerii acestuia de catre politia rutiera in vederea preschimbarii.
– La cererea titularului, se poate elibera un nou permis de conducere cu o noua valabilitate administrativa si inainte de expirarea valabilitatii administrative a permisului anterior, cu conditia prezentarii documentelor enumerate mai sus.
PRESCHIMBAREA PERMISUL DE CONDUCERE – ROMÂNESC
in cazul cetatenilor romani care au domiciliul in Romania
si se afla temporar in strainatate,
Eliberarea unui nou pemis de conducere se poate face prin intermediul altei persoane, pe baza de procura speciala, autentificata de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Romaniei ori, daca a fost data in fata autoritatiilor straine, sa indeplineasca conditiile de supralegalizare prevazute de lege sau sa aiba aplicata apostila “conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei asupra legalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 05.10.1961, la care Romania a aderat prin Ordonanta Guvernului nr.66/1999, aprobata prin Legea nr.52/2000 cu modificarile ulterioare”.
Mandatarul va prezenta urmatoarele documentele:
• actul de identitate – titular permis de conducere (copie);
• permisul de conducere a carui preschimbare se solicita in original, dupa caz;
• declaratie-tip de pierdere/furt/deteriorare – dupa caz – completata de titular;
• contravaloare permis de conducere – 68 lei;
• documentul care atesta schimbarea numelui (certificat de casatorie, hotarare de divort, etc.) – dupa caz;
• fisa detinatorului permisului de conducere. Trebuie sa fie semnata de titularul permisului de conducere cu pix de culoare neagra in spatiul special destinat, in fata unui functionar diplomatic;
• actul care atesta starea de sanatate, precum si doua fotografii de data recenta ale titularului, 3×4cm/4×5 cm, din care una aplicata pe procura speciala eliberata mandatarului, iar a doua pe fisa detinatorului permisului de conducere, in spatiul special destinat acesteia, fiind vizate de misiunea diplomatica;
• declaratia pe propria raspundere a titularului, data in fata functionarului diplomatic, din care sa rezulte ca nu mai detine un alt permis de conducere national cu exceptia celui depus pentru preschimbare